Product Categories >> Blend Dyes

Direct blend dyes

Dyeing process
No.   Depth o.w.f % C.I.No. Dyeing Fastness
Light (Xenon) Washing Perspiration Rubbing
Name of Dyes Color sample of cotton 40ºC 60ºC
CH/CO/V CH/CO/V CH/CO/V Dry/Wet
1 Direct Blend Brilliant D-GL 1.0 - 4 4
4-5
4
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
2 Direct Blend Yellow D-2RL 1.0 86 5 3-4
4
4-5
3-4
4
4
3
4-5
4-5
4-5
3
3 Direct Blend Yellow D-3RNL 1.0 161 4 3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
4
3-4
4-5
4-5
4-5
4
4 Direct Blend Yellow D-ARL 1.0 106 5-6 4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
5 Direct Blend Orange D-2GL 1.0 39 5 -
-
-
3-4
2-3
3
4-5
5
4-5
4-5
3-4
6 Direct Blend Orange D-5R 1.0 - 3-4 4
4
4
3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
3
7 Direct Blend Scarlet D-GLN 2.0 - 3 4-5
4-5
4-5
4-5
4
2-3
3-4
4-5
4-5
4
3
8 Direct Blend Scarlet D-F2G 2.0 224 4 4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
9 Direct Blend Brilliant Red D-FR 2.0 227 3-4 4
3
4
4
2
2-3
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
10 Direct Blend Rubine D-BLL 2.0 83:1 5-6 3-4
4
4-5
3
4
4-5
3-4
4-5
4-5
3
2-3
11 Direct Blend Violet D-5BL 2.0 66 4-5 3-4
4-5
4-5
4
4
4
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
12 Direct Blend Turquoise Blue D-BGL 2.0 - 4 4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
5
13 Direct Blend Blue D-3GL 2.0 274 4-5 4-5
4-5
4
4-5
4
4
4
4-5
4-5
4-5
4-5
14 Direct Blend Blue D-RGL 2.0 70 4-5 3-4
4-5
4-5
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
4
2-3
15 Direct Blend Navy D-R 2.0 297 3-4 4-5
4
4-5
-
-
-
4-5
4-5
4-5
4-5
2-3
16 Direct Blend Brown D-RS 2.0 - 3 3-4
4
4-5
3
4
4-5
3-4
4
4-5
4-5
4
17 Direct Blend Gray D-B 2.0 - 3-4 3-4
3-4
4-5
4-5
3
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4
18 Direct Blend Black D-HR 5.0 173 3-4 3-4
4-5
4-5
3-4
4
4
4
4-5
4-5
3
2
19 Direct Blend Black D-RSN 5.0 - 3-4 3-4
4-5
4-5
-
-
-
3
4-5
4-5
4
3
20 Direct Blend Black D-OB 5.0 80 3 3-4 -
-
-
-
-
-
-
-
阿娇陈冠希囗交13分钟在线观看*精品无码中文视频在线观看*成人无码亚洲精品无码*最刺激的老女人乱惀小说